De privacy policy van Incido: hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens

Incido, gevestigd aan Liessentstraat 11 5408 SB VOLKEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring / privacy policy.

Contactgegevens:
www.incido.nl
Liessentstraat 11
5408 SB VOLKEL
0413253225

M. Vroegop is de Functionaris Gegevensbescherming van Incido en beheert deze privacy policy. Hij is te bereiken via het algemene mailadres of op telefoonnummer (0413) 25 32 25.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Incido verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze manier kunt u voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Incido. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Incido verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Incido verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
  Bijvoorbeeld bij gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften

Geautomatiseerde besluitvorming

Incido neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Incido bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Incido verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Op deze manier zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Incido blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Incido en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarvoor kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander (door u genoemde organisatie), te sturen.

Aanvraag tot inzage, correctie of verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen. Ook kunt u een verzoek tot intrekking van uw toestemming evenals een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doet u bij de Functionaris Gegevensbescherming van Incido.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Incido wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dit doet u bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en dat kan onder anderen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Incido neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Incido.